Доверете се на опита

Възползвайте се от нашите услуги

Подготовка за акредитация на медицински лаборатории

​Акредитацията по ISO 15189 в България се извършва от ИА БСА (Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация). Нашият екип притежава компетентността и експертизата за лесно и последователно внедряване на изискванията на стандарта във Вашата система. 

Ние ще извършим:

 • първоначална оценка на състоянието и капацитета
 • определяне на приложимите законови текстове и документи
 • организация за успешно внедряване на системата
 • изготвяне на наръчник по качество и съответните процедури
 • определяне на целите
 • изготвяне на план за внедряване, наблюдение, преглед и подобрение
 • обучение на всички нива в лабораторията.

Консултиране

При всеки възникнал въпрос или, в случай че не знаете как да подходите, когато:

 • искате да внедрите система за управление
 • разработвате наръчници, процедури, формуляри, инструкции
 • преминавате към нова версия на стандарт
 • сте регистрирали несъответствие или инцидент
 • трябва да извършите вътрешен одит
 • провеждате преглед от ръководството
 • предстои одит от акредитационен, контролен или сертификационен орган, партньор или клиент
 • имате конкретен проблем,

потърсете ни за съвет и предложение.

ISO

Разработване и внедряване на системи за управление

Обстоятелствата налагат да докажете съответствие с определени изисквания на начина, по който управлявате бизнеса си и постигате поставените цели.

Искате да получите сертификат от акредитирана организация.

Нашите консултанти ще направят този процес лесен, като:

 • анализират настоящия начин работа, последователността и връзките между всяка дейност
 • разработят всички документи на индивидуалната система за управление
 • обучат служителите на всички нива как да ги въвеждат и прилагат
 • проведат вътрешен одит и помогнат за прегледа от ръководството
 • подготвят цялата организация за сертификационния одит.

Преработване на системи за управление

Вече сте внедрили система за управление, но:

 • е настъпила промяна в дейностите, структурата, развитието на дружеството
 • е публикувана нова версия на един или повече стандарти, на които е базирана Вашата система
 • искате да включите допълнителни дейност, процес или открит нов отдел, клон, офис, завод, магазин
 • тя не работи според очакваното

Дори причината за въвеждане на изменение да е друга, ние ще го направим риск-базирано, етично, в указания срок, качествено и експертно.

Поддръжка и подобряване на системи за управление

В основата на съвременните концепции за развитие на бизнеса стои стремежът към непрекъснато подобрение. Затова управленските стандарти, издавани от ISO (International Organization for Standardization), използват процесния подход, който обединява цикъла PDCA (от англ. Plan-Do-Check-Act) (планиране – изпълнение – проверка – действие) и мисленето, основано на риска.

Ние предлагаме абонаментна услуга, чрез която се прила този подход, и се постига търсеното подобрение във всяка система за управление.

Вътрешни одити

Използвайте нашите одитори за ситематичното и независимо извършване, както и за цялостното документиране на този процес. В резултат ще получите обективна оценка за степента на съответствие на:

 • цялостната система за управление
 • специфичната дейност
 • даден процес

с поставените изисквания от:

 • междуноридни, европейски и български стандарти
 • клиенти, партньори, доставчици
 • нормативни актове
 • указания на световни или европейски структури.

Одит на партньори и клиенти

Поддържането на добра репутация на компанията сред клиентите и крайните потребители е от първостепенно значение. 

Когато се налага да изберете доставчик или партньор, осигуряващ важен елемент за предлаганите продукти или услуги, той трябва да отговаря на определените от Вас изисквания, да спазва Вашите правила, да споделя Вашите ценности и традиции. Необходима е периодична оценка на представянето на съществуващите доставчици и партньори.

Опитните ни одитори и експерти ще направят тази проверка и предоставят надеждни наблюдения, за да вземете информирано и основано на доказателства становище.

Свържете се с нас

и ще получите:

 • професионална помощ и индивидуално решение
 • интелигентен и модерен подход в прилагането на стандарти
 • специализирани насоки и експертен съвет
 • пълна конфиденциалност