Начинът, по който една организация управлява взаимосвързаните части на своя бизнес, за да постигне целите си, представлява система за управление. Тези цели могат да бъдат различни – високо качество на продуктите или услугите, по-висока ефективност на работата, достигане на определени екологични норми или показатели, осигуряване на здраве и безопасност при работа и много други.

Една система за управление обикновено се състои от политики, процеси и процедури. Нивото ѝ на сложност зависи от специфичния контекст на всяка организация.

За по-малките бизнеси това може да означава просто силно лидерство от страна на собственика. Така всеки отделен служител знае какво се очаква от него. Работниците на всички нива осъзнават как да допринесат за общите цели и документацията е минимална.

По-големите предприятия, като развиващите дейност в силно регулирани сектори, може да се нуждаят от по-обемна документация. Контролът е засилен, за да изпълнят законовите изисквания и своите вътрешни цели.

Системата за управление трябва непрекъснато да бъде подобрявана като резултат от придобитите нови знания в организацията. Използването на повтарящия се цикъл от четири стъпки PDCA (plan–do–check–act или планиране-изпълнение-проверка-действие) дава много възможности на дружествата. Така те гарантират, че за процесите им са осигурени подходящите ресурси и се управляват по подходящ начин, както и че възможностите за подобряване са определени и действащи.

Управленските стандарти, издадени от ISO, са над 80, но най-популярните са ISO 9001 (Системи за управление на качеството. Изисквания) и ISO 14001 (Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане). Една система за управление може да удовлетворява изискванията както на един-единствен стандарт, така и на няколко.

Какви са ползите от сертифицирана система за управление?

Сертифицирането на системата за управление не е задължително, но потвърждава, че изискванията на международните стандарти са изпълнени.

Ползите за дружествата от сертификацията са много:

  • по-ефективно управление на ресурсите;
  • по-високи финансови резултати;
  • по-добро управление на риска и защита на хората и околната среда;
  • непрекъснато подобряване на продуктите и услугите, рефлектиращо в повишаване на стойността за клиента и останалите заинтересовани страни.